Ανακοινώνεται ο πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής διδασκαλίας, καθώς και η κατανομή ειδικοτήτων - ωρών ανά ΣΚΑΕ. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζονται με γκρι χρώμα στον πίνακα, να παρουσιαστούν την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 08.00πμ στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης για την υπογραφή σύμβασης και κατάθεση λοιπών δικαιολογητικών.

Για διευκόλυνση των ίδιων των εκπαιδευτικών και την αποφυγή πολύωρων καθυστερήσεων, οι εκπαιδευτικοί (εφόσον το επιθυμούν) μπορούν να συμπληρώσουν και να φέρουν έτοιμα εκτυπωμένα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (υπεύθυνες δηλώσεις, ατομικά στοιχεία, δήλωση προτίμησης σχολείων, αναφορά ανάληψης υπηρεσίας, αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας). Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούν να τα συμπληρώσουν χειρόγραφα κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.