Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 11 Αυγούστου έως και την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 μόνο για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται αποδεδειγμένα εντός των πυρόπληκτων περιοχών της Επικράτειας.

Οι ορκωμοσίες στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τετάρτη 11/8/2021 - 1:00μμ

Πέμπτη 12/8/2021 - 11:00πμ

Παρασκευή 13/8/2021 - 11:00πμ

Δευτέρα 16/8/2021 - 11:00πμ

Τρίτη 17/8/2021 - 11:00πμ

Οι νεοδιόριστοι οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το έγγραφο "00_Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους.docx" που επισυνάπτεται παρακάτω.

Εφιστούμε την προσοχή στους νεοδιόριστους να προσέρχονται τουλάχιστον μια ώρα νωρίτερα την ημέρα της ορκωμοσία τους για τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Παρακαλούνται οι διοριζόμενοι/ες να προσκομίσουν επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά για την μοριοδότησή τους κατά την διαδικασία των τοποθετήσεων:

  1. Πιστοποιητικό εντοπιότητας από τον Δήμο.
  2. Αποδεικτικά συνυπηρέτησης  με σύζυγο, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2020-2021.
  3. Αποδεικτικά για ένταξη σε ειδική κατηγορία (π.χ. για λόγους υγείας βεβαιώσεις ΚΕΠΑ, για πολύτεκνους Πιστοποιητικό Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.)).