Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που ζητούν βελτίωση και δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους, όσο και οι υπεράριθμοι που δεν τοποθετήθηκαν σε οργανικό κενό, παραμένουν στα σχολεία που έχουν οργανική θέση.