ΚΠΓ

Υποκατηγορίες

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 

??ΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑ??ΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕ??Θ??ΝΣΗΣ ΠΙΣ??ΟΠΟΙΗΣΗΣ ??ΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Γραφείο Διευθύντριας: 210.3442107
Προϊσταμένη: 210.3442463
??πεύθυνοι για τους εξεταστές αγγλικ??ς: 210.3443127, 210.3442103
??πεύθυνοι για τους εξεταστές γαλλικ??ς: 210.3442108, 210.3443254
??πεύθυνοι για τους εξεταστές γερμανικ??ς: 210.3443262
??πεύθυνοι για τους εξεταστές ιταλικ??ς: 210.3443259