Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. Φ.152/ 148604/ Α5/30-11-2022 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι µε σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση το ακαδηµαϊκό έτος 2023-2024, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 30 Νοεµβρίου έως και την Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου 2022. σε µια από τις Επταµελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκοµεία της χώρας.

Επισηµαίνουµε ότι η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ηµεροµηνίες, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαµορφώθηκαν στα Νοσοκοµεία για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας (COVID-19), θα πρέπει να γίνει ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυµεταφορά (courier) σε µία µόνο από τις Επταµελείς Επιτροπές των Νοσοκοµείων και µε καταληκτική ηµεροµηνία της ταχυδροµικής σήµανσης την Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου 2022. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συµβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδροµικής αποστολής από τον συνηµµένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκοµείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν την ένδειξη «Για την Επταµελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων µε σοβαρές παθήσεις».