Οριστική τοποθέτηση-διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης:
«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021»

Σύνδεση