Οριστική τοποθέτηση-διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου ««ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19» βάσει της ΣΑΕ 445/2 με την αριθ. 101777/29-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΖ046ΜΤΛΡ-01Ω, Κ.Ε. 2020ΣΕ44520002»,  Σχολικό  Έτος 2020-2021.

Σύνδεση