Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε
Σχολικές Μονάδες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης (παράλληλη στήριξη) μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σύνδεση