Τροποποίηση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Πράξης:
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021»

Σύνδεση