Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

Ανακοίνωση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ΕΒΠ

 

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα έντυπα πρόσληψης που επισυνάπτονται, ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο έχετε προσληφθεί.

Οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις είναι: της Εξατομικευμένης Υποστήριξης 151571/Ε1/6-11-2020 (ΑΔΑ:6ΞΧΩ46ΜΤΛΗ-Ρ23) και της Γενικής Παιδείας (ΠΔΕ) 151595/Ε1/6-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΝΞ46ΜΤΛΗ-Ζ99). Στο site θα βρείτε τα αρχεία excel με το πρόγραμμα και τα σχολεία τοποθέτησής σας.

Επειδή η πρόσληψή σας δεν θα γίνει με φυσική παρουσία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε και αποστείλετε άμεσα το έντυπο «ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ» χωρίς ημερομηνία ανάληψης και υπογραφή στο anaplirotes.ditikis.thess@gmail.com για τους αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής (Εξατομικευμένης Εκπαιδευτική Υποστήριξη) και στο anaplirotes2@gmail.com για τους αναπληρωτές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Γενικής Παιδείας).

Το πρωτότυπο «ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ» υπογεγραμμένο με ημερομηνία ανάληψης την ημέρα που θα παρουσιαστείτε , πρέπει να κατατεθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρόσληψης στο σχολείο τοποθέτησης (το σχολείο με τις περισσότερες ώρες).

Θα πρέπει να κάνετε πράξη ανάληψης υπηρεσίας σε όλα τα σχολεία, τοποθέτησης και διάθεσης.

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΒΠ οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα, από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, προσκομίζοντας το ΣΥΝΟΛΟ των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

Σύνδεση