Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε
σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης για το διδακτικό έτος 2020-21.