Οι ωρομίσθιοι ιδιώτες οφείλουν να προσκομίσουν με την υπογραφή της σύμβασής τους τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά τους.

Σύνδεση