Ανακοινώνουμε τον αναπροσαρμοσμένο πίνακα δεκτών υποψηφίων στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής για τη θέση Υποδιευθυντή στο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου. Ο πίνακας προέκυψε σύμφωνα με την Πράξη 02η/18-01-2024 του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής. 

 

Η διαδικασία που προβλέπεται μετά την ανακοίνωση των παραπάνω πινάκων, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.361.22/68/100287/Ε3/12-09-2023 Υπουργική Απόφαση, είναι η εξής: "... κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενημερώνει τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ. για τους πίνακες των δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών ή Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ., προκειμένου να εκφράσουν τη γνώμη τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων.

Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. περιλαμβάνει την άποψή του για τον υποψήφιο που προκρίνει για τη θέση του Υποδιευθυντή ή των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ., και διαβιβάζεται από τον ίδιο στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής. Για την διαμόρφωση της γνώμης δύναται να συνεκτιμάται μεταξύ άλλων η ικανότητα του κάθε υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά του στην δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.

Στην περίπτωση που στη σχολική μονάδα υφίσταται δεύτερος υποδιευθυντής, η γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας περιλαμβάνει την άποψή του για δύο (2) υποψηφίους με τη σειρά τοποθέτησής τους. Το τοπικό συμβούλιο επιλογής της παρ. 1 του παρόντος αποφασίζει ύστερα από την προαναφερόμενη γνώμη και τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α’ και Β ‘.".

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

α) Υποβολή αντίγραφου βιογραφικού σημειώματος των υποψηφίων προς τον Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου: από Παρασκευή 19-01-2024 μέχρι και Δευτέρα 22-01-2024

β) Υποβολή γνώμης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου προς το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής: από Παρασκευή 19-01-2024 μέχρι και Πέμπτη 25-01-2024, με χρήση εμπιστευτικού πρωτοκόλλου.

Σύνδεση