ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε μία από τις ειδικότητες του παρακάτω πίνακα και εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω έγγραφο, να υποβάλουν Υ.Δ. του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται σε ποια περίπτωση εμπίπτουν. Η πρωτότυπη Υ.Δ. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης μέχρι τη Δευτέρα 15-7-2013 και ώρα 14:00. Παρακαλούμε διαβάστε τα ακόλουθα έγγραφα.

 

Σύνδεση