Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του και καλούνται:

  1. Οι Διευθυντές των σχολείων να δηλώσουν εγγράφως, έως την Παρασκευή 12-9-2014, στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, τα στοιχεία των εκπαιδευτικών (ΑΜ, Επώνυμο, Όνομα, Κλάδος) που ανήκουν οργανικά στο σχολείο και είναι λειτουργικά υπεράριθμοι (λειτουργικά υπεράριθμοι θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν καλύπτουν τουλάχιστον 12 ώρες με μαθήματα α’, β’ ανάθεσης και 2ης ειδικότητας). Μαζί με την παραπάνω βεβαίωση, θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι δηλώσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών αυτών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται λειτουργικά κενά, εφόσον οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν. Σε περίπτωση που υπάρχουν λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν επιθυμούν να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης, δε χρειάζεται αυτοί να συμπεριληφθούν στη βεβαίωση του Διευθυντή.
  2. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να υποβάλουν συμπληρωμένο το έντυπο δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικού στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ έως την Παρασκευή 12-9-2014 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (είτε αυτοπροσώπως είτε στο fax: 2310-640265, επιβεβαίωση λήψης στο 2310-605703).

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20, με βασικό πτυχίο Πληροφορικής, μπορούν να δηλώσουν και Γυμνάσια όπου υφίστανται κενά για τον κλάδο ΠΕ03, στα οποία θα μπορούν να τοποθετηθούν εφόσον παραμείνουν κενά, μετά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03.

Για τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς και για τους αιτούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Σας ενημερώνουμε ότι οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που θα καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ, μαζί με τη δήλωση τοποθέτησης δε χρειάζεται να προσκομίσουν επιπρόσθετα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικ. κατάστασης, βεβαιώσεις για συνυπηρέτηση), εφόσον συμμετείχαν σε πρόσφατες διαδικασίες (οργανικές τοποθετήσεις κλπ) και δεν υπάρχει μεταβολή ως προς τα δικαιολογητικά που είχαν καταθέσει και είχαν προσμετρηθεί. Σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή, θα πρέπει, μαζί με τη δήλωση τοποθέτησης, να προσκομιστεί και το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που δε συμετείχαν στις πρόσφατες διαδικασίες, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη δήλωσή τους (πιστοποιητικό οικ. κατάστασης, βεβαιώσεις συνυπηρέτησης).

Σύνδεση