Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης καλούνται:

  1. Όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν αίτηση απόσπασης, σύμφωνα με το αριθμ. 8937/26-6-2014 έγγραφο, για Διαπολιτισμικά σχολεία της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης για συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά.
  2. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπαστούν σε Διαπολιτισμικά σχολεία της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης και δήλωση τοποθέτησης για συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά. Η αίτηση απόσπασης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο υπ. αριθμ. 8903/26-06-2014 (ΑΔΑ: Ω5ΡΠ9-8Υ4) έγγραφο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Οι παραπάνω αιτήσεις και δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τη Παρασκευή 12-9-2014 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση