Από το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης γίνεται τροποποίηση του πίνακα λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του, για τους κλάδους ΠΕ12-ΠΕ14-ΠΕ17-ΠΕ18, μετά από εξέταση ενστάσεων και μεταβολών στο πλήθος των τμημάτων των σχολικών μονάδων.

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, καθώς και εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ, οι οποίοι ανήκουν στις παραπάνω ειδικότητες, ότι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να τροποποιήσουν τη δήλωση τοποθέτησής τους, υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, έως και τη Δευτέρα 22-9-2014 στις 12:00. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τροποποιήσει τη δήλωσή του, δε χρειάζεται να προβεί σε καμία ενέργεια.

Τέλος, λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, των παραπάνω κλάδων, οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει δήλωση τοποθέτησης, μπορούν εντός της ίδιας προθεσμίας, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν (η δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση υπεραριθμίας από το Διευθυντή του σχολείου). 

* Αφαίρεση κενού ΠΕ12 (ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ - ΑΡΧΙΤΕΚΤ. - ΤΟΠΟΓΡ) στο 1ο ΕΠΑΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (22-9-2014)

Σύνδεση