Επειδή παρέμειναν κενά κλάδου ΠΕ03 και ειδικότητας ΠΕ0404, έπειτα από τη διαδικασία των αποσπάσεων στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω κλάδων-ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν στα εν λόγω σχολεία, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης και δήλωση τοποθέτησης, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά. 

Η αίτηση απόσπασης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο υπ. αριθμ. 8903/26-06-2014 (ΑΔΑ: Ω5ΡΠ9-8Υ4) έγγραφο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Οι παραπάνω αιτήσεις και δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως την Τετάρτη 24-09-2014, στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Σύνδεση