Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται:

  1. όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπαστούν σε Διαπολιτισμικά σχολεία της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης
  2. όσοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα ΕΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1.3 και του άρθρου 21 παρ. 1 και 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/ τ. Α’) και επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

να υποβάλουν αίτηση απόσπασης και δήλωση τοποθέτησης για συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα κενά.

Η αίτηση απόσπασης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση κριτηρίων μοριοδότησης και θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Τετάρτη 16-9-2015 και ώρα 14:00.