Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ο πίνακας των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, καθώς και τα λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητας της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του πίνακα, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται λειτουργικά κενά, ώστε να αποσπαστούν σε αυτές (σε περίπτωση απόσπασης θα λαμβάνουν τα μόρια δυσμενών συνθηκών του σχολείου απόσπασης). Για τον κλάδο ΠΕ04 οι τοποθετήσεις στα Γυμνάσια θα γίνουν ενιαία (δε θα ληφθούν υπόψη οι περισσότερες ώρες ανά κλάδο), ενώ στα ΓΕΛ-ΕΠΑΛ θα γίνουν κατά ειδικότητα (σύμφωνα με τις περισσότερες ώρες). Για τους κλάδους ΠΕ09-10-13 έχει γίνει χαρακτηρισμός των κενών ανά σχολική μονάδα, ο οποίος αποτυπώνεται στον σχετικό πίνακα. Για πληροφόρηση των εκπαιδευτικών επισυνάπτεται και πίνακας με τα κενά που οφείλονται σε άδειες εκπαιδευτικών και είναι πιθανώς προσωρινά.

Οι δηλώσεις τοποθέτησης δε θα συμπληρωθούν χειρόγραφα, αλλά θα πρέπει να καταχωριστούν ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα:

http://srv-dide-v.thess.sch.gr/aitisi

ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία τους. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης είναι διαθέσιμες στον παραπάνω σύνδεσμο. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης τοποθέτησης, πρέπει απαραιτήτως να ακολουθήσει εκτύπωση, υπογραφή και υποβολή της στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ή αποστολή με φαξ στο 2310-640265 (επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703).

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα έως και την Πέμπτη 24-9-2015 και ώρα 14:00, ενώ μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να κατατεθεί ή να σταλεί με φαξ στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Για τους εκπαιδευτικούς που είχαν καταθέσει αίτηση τοποθέτησης στις διαδικασίες οργανικών τοποθετήσεων, στο σύστημα θα υπάρχουν ήδη καταχωρισμένα τα στοιχεία που αφορούν σε συνυπηρέτηση και εντοπιότητα (δεν απαιτούνται εκ νέου δικαιολογητικά), ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα δίνεται η δυνατότητα επιλογής εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, αλλά μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για προβλήματα που πιθανώς προκύψουν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρισης μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2310-640261.

Επίσης, μέσα στην ίδια προθεσμία, θα μπορούν να κατατίθενται ενστάσεις ως προς τον χαρακτηρισμό των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.