Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τους υποψηφίους με αύξοντα αριθμό: 15, 28, 31, 36, 43, 44, 51, 53, 55, 56, 67, 77, 80, 88, 102, 122, 123, 145, 192, 193, 195, 199, 218, 248.

 

Ενστάσεις κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων θα γίνονται δεκτές έως και την Πέμπτη 15-6-2017 στο πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.