ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - μόνο ως προς τον πίνακα κενών (ΓΕΛ Πεύκων - ΠΕ04)

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα οργανικά κενά, καθώς και οι οργανικές υπεραριθμίες κατά κλάδο και σχολική μονάδα που προέκυψαν κατόπιν της διαδικασίας των μεταθέσεων και καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολική μονάδα που διαπιστώνεται οργανική υπεραριθμία στον κλάδο τους, μόνο εφόσον επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση. Η δήλωση θα πρέπει να κατατεθεί στο Διευθυντή του σχολείου τους το αργότερο έως την Πέμπτη 17-5-2018. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν δήλωση θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι.

Σημειώνεται ότι οργανικά υπεράριθμος κρίνεται ο εκπαιδευτικός που δε συμπληρώνει 12 ώρες α’ ανάθεσης στο σχολείο του.

Στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του θα χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κατά σχολική μονάδα, σύμφωνα με την παρ. 3β περ. Ι και ΙΙ του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/08-03-1996) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/22-05-1997) και σύμφωνα με το αρθ. 30 παρ. 3 & 4 του νέου νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

Επισημαίνεται ότι η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 θα γίνει ενιαία στον κλάδο. Για λόγους ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, εκτός του πίνακα με τα οργανικά κενά, επισυνάπτονται και αναλυτικοί πίνακες κενών-πλεονασμάτων για όλους τους κλάδους.