Έως την οριστική τοποθέτηση, οι παραπάνω εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε περισσότερα από ένα σχολεία θα αναλάβουν υπηρεσία ως εξής: Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ02 και ΠΕ03 στο πρώτο σχολείο τοποθέτησής τους και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ04 στο δεύτερο σχολείο τοποθέτησής τους.