Οι επιλεγέντες υποψήφιοι (σκιασμένες γραμμές του πίνακα) οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης μόνο τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 09:00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε.. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη μπορείτε να τα βρείτε στην ενότητα "Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών".