Οι υποψήφιοι Διευθυντές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον κυρωμένο αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψήφιων Διευθυντών σε ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ της Διεύθυνσης Δ.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης και δεν έχουν ήδη τοποθετηθεί, καλούνται να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, υπεύθυνη δήλωση από 09-07-2019 έως και 12-07-2019 στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δ.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο 2310640265, προκειμένου να τοποθετηθούν σε θέση Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Αθανασίου μέχρι τη λήξη της θητείας (31-7-2020).