Τοποθετούμε προσωρινά τους μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς του παρακάτω πίνακα, που δεν τοποθετήθηκαν οργανικά σε σχολική μονάδα, μέχρι την εκ νέου τοποθέτησή τους, σε σχολεία που αναφέρονται δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους.