Τοποθετούμε προσωρινά τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ, σύμφωνα με την αριθμ.124384/Ε2/2-8-2019 Υ.Α, μέχρι την οριστική τοποθέτησή τους για την κάλυψη λειτουργικών κενών για το διδακτικό έτος 2019-2020, όπως στον επισυναπτόμενο πίνακα.