Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης με την αρ. πρωτ. 134190/Ε2/30-8-2019 Υ.Α. να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης το αργότερο έως την Πέμπτη 5-9-2019 και ώρα 10:00πμ. στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τοποθετηθούν προσωρινά και μέχρι την οριστική τοποθέτησή τους για την κάλυψη των επισυναπτόμενων λειτουργικών κενών.