Επιμορφωτικές εισηγήσεις μελών ΠΟΔΠ (από 17/3/15):

Βαρσάμης Παναγιώτης
Κατσάνης Γεώργιος
Μαντζαβέλα Ρίτσα