Σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 59405/Ν1/20-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τμ. Δ’, σας ενημερώνουμε ότι, σχετικά με την προθεσμία υποβολής αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, προκειμένου αυτή να είναι εμπρόθεσμη, η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν άμεσα μέχρι 31.05.2020. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να κατατεθούν λόγω ανωτέρας βίας ένεκα covid-19, κατατίθενται σε εύλογο χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας, ήτοι μέχρι 30.06.2020. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.