Σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 84230/Ν1/01-07-2020 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, τμ. Δ’, σας ενημερώνουμε ότι, σχετικά με την προθεσμία υποβολής αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, εξαιρετικά για το έτος 2020, παρατείνεται μέχρι τις 31.07.2020 για λόγους ανωτέρας βίας covid-19 και ένεκα της μέχρι σήμερα περιορισμένης λειτουργίας υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα που καθιστούσε δυσχερή την έκδοση πιστοποιητικών, η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών που δεν μπορούσαν να προσκομιστούν της από 59405/Ν1/20-05-2020 Εγκυκλίου μας. Υπενθυμίζεται ότι τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.